Ang Ating Mansyon Sa Langit

Episode 16 – Ang Ating Mansyon Sa Langit
Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang episode na ito ay tungkol sa mansyon ng mga anak ng Diyos sa langit. Sinabi ni Hesus sa Bibliya na may inihanda Siyang mansyon para sa atin sa kaharian ng Kaniyang Ama. May mga tao sa kasulukuyan ang alam na ang itsura ng kanilang mansyon dahil dinala na sila doon ng Panginoong Hesus sa espirito. Dahil dito, pinapatotohanan ng ating Panginoon kung ano ang nasasaad sa Bibliya at ang Kaniyang katapatan sa Kaniyang mga pangako sa pamamagitan ng mga totoong karanasan ng mga anak Niya na nandidito pa sa lupa. Gusto n’yo bang magkaroon ng ideya kung ano ang magiging itsura ng mansyon n’yo sa langit? Pakinggan po natin ang totoong karanasan ni Donna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *