Dinalaw Ako Ng Anghel Para Pagpalain

Dinalaw Ako Ng Anghel Para Pagpalain
Episode 41- Sa Kabilang Buhay At Kababalaghan

Ang istorya pong mapapakinggan ninyo ay tungkol sa totoong karanasan ni Jamie. Isang madaling araw ay binisita siya ng isang anghel para iparating sa kaniya ang mensahe ng Diyos. Noong gabing ding iyon sa kaniyang pagbalik sa pagtulog, nagkaroon siya ng lucid dream na paglalakbay sa cosmos at pakikipag-usap sa Diyos. Alamin kung ano ang sinabi sa kaniya ng anghel na dumalaw sa kaniya at ng Diyos sa kaniyang panaginip. Paano nagkatotoo ang pangako ng Diyos sa buhay niya? Ano ang mga nangyaring pagpapala at tagumpay sa buhay ng mga Joseph na ipinagdasal niya? Kung gusto ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos mula sa panalangin ni Jamie, pakinggan po ninyo ang episode na ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *